Artikel 1 Definities

1. I creatz, gevestigd in Woerden, Kees van Dongenstraat 3.

2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met I creatz een overeenkomst sluit met betrekking tot de door I creatz te leveren producten en/of door I creatz te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door I creatz georganiseerde activiteiten.

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met I creatz, die betrekking hebben op de producten of diensten van I creatz.

4. Activiteit: de door I creatz aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit een creatieve workshops:

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door I creatz te leveren producten of te verrichten diensten.

2. I creatz kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

1. Indien de klant I creatz verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door I creatz te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. Een door I creatz gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij I creatz in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt I creatz dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van I creatz nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan I creatz binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

 4. Indien de klant van I creatz bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van I creatz uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

  

 Artikel 4 De prijs

 1. De door I creatz opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op:

  • inkoopprijzen;
  • kosten van arbeidsloon;
  • belastingen.

2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is I creatz gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 5 Betaling

1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is I creatz gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

3. I creatz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

5. Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die I creatz lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan I creatz voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

 

Artikel 6 Opzegging van een groepsworkshop

1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

3. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen, geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van 50 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 2 dagen zit.

 

 Artikel 7 Het verrichten van diensten

1. I creatz zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. I creatz is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van I creatz is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

2. I creatz is niet aansprakelijk voor schade door de door I creatz geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.

3. I creatz is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is I creatz niet aansprakelijk.

4. I creatz is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van I creatz. De klant vrijwaart I creatz voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door I creatz verrichte diensten en/of producten.

5. I creatz zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. I creatz verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

 - niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van I creatz en/of door I creatz ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan I creatz toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. I creatz is in die gevallen niet schadeplichtig.